Aleksander Ciechanski - Evelyn Mitchell, C. 1970s 2064