Dr. Deborah Haimo - Math Award Winners - Steve Jackson C. 1976-1977 737