Eugenia Derkovskaja-Gosman - Foreign Language, C. 1970s 2106